Javni poziv za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira Grada Crikvenice

Cilj projekta je potaknuti zanimanje za stvaranje novih kreativnih i prepoznatljivih suvenira. Kroz njihovu kontinuiranu promociju se želi jačati prepoznatljivosti Grada Crikvenice u kulturnom, povijesnom, tradicijskom i gastronomskom smislu.

Prijavljeni prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo i treba izražavati kulturno-povijesnu, prirodnu ili gastronomsku baštinu Grada Crikvenice. Autori moraju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže.

Prispjele radove ocijenit će žiri Turističke zajednice Grada Crikvenice. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća, žiri će donijeti odluku o izboru 3 najbolja suvenira.

Ako žiri ocijeni da niti jedan od pristiglih prijedloga ne udovoljava zahtjevima javnog poziva, organizator zadržava pravo da ne izabere niti jedno rješenje.

UVJETI JAVNOG POZIVA

1. Poziv je javan, a pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i punoljetne fizičke osobe.

2. Ispunjavanjem prijavnice i slanjem prijedloga suvenira s pripadajućim opisom pravna ili fizička osoba stječe status sudionika. Nepotpune prijave se neće prihvatiti.

3. Svaki autor se može natjecati s neograničenim brojem idejnih rješenja, no za svaki prijedlog je potrebno dostaviti svu dokumentaciju.

4. Kriteriji ocjenjivanja:

  • likovno-estetska vrijednost
  • originalnost
  • stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom, prirodnom ili gastronomskom baštinom Grada Crikvenice
  • izvedivost i praktičnost.

5. Nagrade – odabiru se tri najbolja suvenira, kojima će se dodijeliti novčana nagrada u iznosu od:

  • =2.000,00 kn za 1. mjesto
  • =1.500,00 kn za 2. mjesto
  • =1.000,00 kn za 3. mjesto.

Radovi će biti predstavljeni na izložbi organiziranoj u okviru manifestacije Kvarner Expo koja će se održati u Crikvenici od 21.6. do 23.6.2019.

6. Javni poziv je otvoren do 27.5.2019. Radovi s prijavnicom se dostavljaju na adresu Turističke zajednice Grada Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica, s naznakom „NE OTVARATI- javni poziv za suvenir“. TZG Crikvenice ne odgovara za primjerke koji nisu primjereno osigurani kod slanja.

7. TZG Crikvenice pridržava pravo korištenja nagrađenih suvenira za potrebe promocije Rivijere Crikvenica.

Osim nagrađenih suvenira, TZG Crikvenice može, isključivo za navedenu izložbu, koristiti i ostale suvenire u suglasnosti s autorom. Sve ostale radove se obvezuje vratiti, odnosno ne koristiti.

8. Svaki autor/ica snosi osobnu odgovornost za prijavljeni prijedlog suvenira, odnosno njegovu originalnost.

9. Organizator zadržava pravo za eventualnim izmjenama uvjeta javnog poziva, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti javnost u istim medijima u kojima je objavljen i sam javni poziv.

10. Svi sudionici će biti putem e-maila obaviješteni o ishodu javnog poziva.

11. Dodatne informacije možete zatražiti putem e-maila tea@tzg-crikvenice.hr ili na broj telefona 051/241-051.

TZ grada Crikvenice